VedtægterVedtægter for foreningen til Bevarelse af ”Skibet” 1880

Navn, hjemsted og formål

Navnet er: ”Foreningen til bevarelse af Skibet 1880”

Kendingsbogstaver OU7940.

Foreningens adresse er c/o den til enhver tid værende formand for foreningen.

Skibet og foreningen er registreret i Skibsregistret og hos SKAT med CVR. nr. 35696679 og SE nr.35696679.

Foreningens formål

Foreningens formål er, at eje, administrere og sejle med Galeasen ”Skibet” af Århus.

At restaurere og bevare dette ældre sejlførende træskib som kulturhistorisk minde om fragtsejllads tidligere store betydning.

At tilbyde aktivitet med vedligehold og sejlads til personer, der interesserer sig for Skibet, eller som kan have særlig gavn af arbejdet eller sejladsen med ”Skibet”.

Kun medlemmer må sejle med Skibet. Skibet må kun sejles af en skipper, der er godkendt af formanden eller godkendt på et medlemsmøde, og som minimum har duelighedsbevis i sejlads samt mindst én med VHF-bevis, eller tilsvarende.

Medlemskab

Som medlemmer kan optages:

Personer der vil være med til at restaurere, bevare og anvende dette ældre sejlførende træskib som kulturhistorisk minde om fragtsejllads tidligere store betydning i et tæt samarbejde med skibsbevaringsfonden.

Aktive medlemmer

Som aktiv-medlemmer kan optages enhver, der deltager i driften af båden, forpligter sig til at yde en aktiv indsats ved arbejdet med restaureringen, driften og vedligeholdelsen af skibet, og som betaler det til enhver tid gældende kontingent, pt. kr. 82 pr måned.

Optagelse af nye aktive medlemmer kan ske på et medlemsmøde eller på generalforsamlingen.

Aktive Medlemmer kan opsige medlemskabet med 3 måneders skriftligt varsel.

Støttemedlemmer

Som støttemedlem kan optages såvel enkeltpersoner, som institutioner, firmaer, foreninger mv. Kontingent pr. måned er pt. kr. 49,00

Støttemedlemmer kan støtte foreningen

Dels ved at yde økonomiske eller andre bidrag til foreningens arbejde,

Dels ved at deltage i det praktiske restaurerings- og vedligeholdelsesarbejde.

Man kan optages som støttemedlem ved henvendelse til formanden.

Æresmedlemmer

Til æresmedlemmer kan forhenværende skippere og besætningsmedlemmer udnævnes.

Der kan endvidere udnævnes personer, som har ydet en særlig værdifuld eller igangsættende indsats i forhold til ”Skibet”.

Æresmedlemmer har ingen forpligtelser, men har ret til at deltage i foreningens aktiviteter og møder.

Udnævnelsen til æresmedlem sker på en generalforsamling.

For at Skibet kan ligge i Træskibshavnen i Aarhus, skal mindst 10 aktive/støtte medlemmer være personligt medlem af Træskibsforeningen Aarhus (TSA). ”Skibet” er også medlem af Træskibsforeningen i Aarhus.

Økonomi

Medlemskontingent: betales forud den første i måneden. Der kan forudbetales for 12 måneder. Ved indmeldelse forudbetales for 3 mdr.

Kontingentet indbetales til foreningens bankkonto 5382-0526099

Aktiv-medlemmerne betaler et månedligt kontingent på pt. 82 kr.

Støtte-medlemmerne betaler et månedligt kontingent på pt.49 kr.

Undlader et medlem, trods mindst 2 rykkere, at betale kontingent i 6 måneder efter forfaldsdag kan medlemmet ekskluderes af foreningen og mister alle rettigheder.

Kontingentet anvendes til bådens drift, vedligeholdelse, restaurering og nyanskaffelser.

Herudover skal midlerne til ”Skibets” drift tilvejebringes ved hjælp fra medlemmer, ved sejladser og ved støtte udefra.

De enkelte medlemmer hæfter ikke personligt for ”Skibets” økonomi.

Medlemmerne bidrager til økonomien ved interesse for og deltagelse i vedligeholdelsen, ved deltagelse i diverse støtteaktiviteter og ved deres deltagelse i sejladser.

Foreningen kan optage lån i Skibsbevaringsfonden.

Optagelse af andre lån kræver forudgående samtykke fra Skibsbevaringsfonden.

Enhver lånoptagelse skal besluttes på en generalforsamling eller et medlemsmøde og kræver et flertal på mindst to tredjedele af de fremmødte, – desuden at flertallet skal udgøre mindst en tredjedel af samtlige stemmeberettigede medlemmer af foreningen.

Administration

Foreningen vælger fra sin midte en formand, der koordinerer foreningens aktiviteter og sammen med kassereren tegner foreningen udadtil.

Formanden vælges på foreningens generalforsamling i ulige år for en toårig periode, der kan ske genvalg.

Foreningen vælger ligeledes fra sin midte en kasserer, der sammen med formanden administrerer foreningens konti og betaler foreningens regninger. Kassereren vælges på foreningens generalforsamling i lige år for en toårig periode, der kan ske genvalg.

Kassereren fører foreningens regnskab, der til enhver tid skal være tilgængeligt for ethvert medlem. Kassereren aflægger et revideret regnskab på den ordinære generalforsamling.

Udover formand og kasserer vælges på generalforsamlingen endnu et bestyrelsesmedlem/sekretær, der sammen med formand og kasserer udgør foreningens bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmet vælges for 2 år.

Medlemsmødet

Ethvert medlem, eller mindst 3 støttemedlemmer kan indkalde til medlemsmøde med minimum 7 dages varsel.

Som udgangspunkt afholdes medlemsmøde/sejladsaften hver tirsdag i sejlsæsonen, hvis Skibet ligger i Træskibshavnen i Aarhus.

Medlemsmødet er beslutningsdygtigt såfremt mindst 50 % af foreningens medlemmer er mødt frem.

Beslutninger træffes normalt ved simpelt flertal. Stemmeret har medlemmer med en stemme pr. medlem. Alle medlemmer har taleret. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Dog kræves to tredjedele af stemmerne for ved beslutninger om:

 • Optagelse af nye aktiv- eller støttemedlemmer
 • Væsentlige nyanskaffelser udover en værdi på 2.000 Kr.
 • Optagelse af lån i Skibsbevaringsfonden
 • Ændring af vedtægter

Der udsendes et referat/orientering om de beslutninger, der evt. er truffet på medlemsmødet.

Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar måned.

Indkaldelse sker per brev, mail eller ved opslag på facebook med min. 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden og evt. forslag.

Skibsbevaringsfonden underrettes ligeledes om generalforsamlingens afholdelse og har mulighed for at deltage med en repræsentant på generalforsamlingen med taleret.

Generalforsamlingens primære formål er drøftelse af klargøring til den forestående sæson herunder en status over skibets tilstand, udstyr og sikkerhedsmæssige forhold.

Dagsordenen skal som minimum indeholde:

 • Beretning for det forløbne år
 • Fremlæggelse af revideret regnskab
 • Forslag til budget for det kommende år
 • Indkomne forslag
 • Fastlæggelse af årets kontingenter og sejlads afgifter
 • Retningslinjer for tildeling af medlems sejladser
 • Valg af formand (kun ulige år)
 • Valg af kasserer (kun lige år)
 • Valg af et bestyrelsesmedlem for to år
 • Valg af revisor (revisor kan være en ekstern person – ikke medlem af foreningen)
 • Evt.

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen/formanden i hænde senest 2 uger før mødet. Forslag der skal behandles på mødet skal være medlemmerne i hænde senest 1 uge før mødet, enten ved fremsendelse af brev, e-mail eller ved opslag på Facebook.

Alle medlemmer har taleret og én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Medlemmer kan undtagelsesvis deltage i generalforsamlingen via nettet/videokonference.

Der udsendes et referat af generalforsamlingen til alle medlemmer.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Beslutninger træffes med almindeligt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Der kræves et flertal på to tredjedele af de fremmødte ved beslutninger om:

 • Optagelse af æresmedlemmer.
 • Væsentlige nyanskaffelser udover en værdi på 2.000 Kr.
 • Optagelse af lån
 • Forhøjelse/nedsættelse af kontingent
 • Optagelse af nye medlemmer
 • Ændring af vedtægter
 • Salg af båden
 • Opløsning af foreningen

Der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, såfremt to tredjedele af bestyrelsen eller mindst 5 aktive medlemmer fremsætter ønske herom.

Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel til alle medlemmer med angivelse af de punkter, der ønskes drøftet.

Logbog

Der skal føres logbog for foreningen, hvor alle vigtige beslutninger og begivenheder noteres.

Alle sejladser føres i logbog.

Drift af Skibet

Foreningen skal på et årligt møde, inden den 1. maj, planlægge og fordele medlem sejladser med båden på en sådan måde, at alle medlemmer får deres ønsker om sejltid opfyldt i så stort omfang som muligt.

Der holdes medlemsaften tirsdag aften, når ”Skibet” er i Århus Træskibshavn.

Skibet sejler hvert år til TS-Pinsestævne.

Den første fredag i december afholdes fællesspisning, og julehygge

Sejltid, der ikke er fastsat på mødet, kan reserveres af foreningens medlemmer ved henvendelse til formanden.

Ikke reserveret sejltid og reserveret sejltid, der ikke benyttes af den, der har reserveret, kan frit benyttes af foreningens andre medlemmer. Dette koordineres af formanden eller næstformanden.

Indtægtsgivende brug af båden, som sejlads med støttemedlemmer, har høj prioritet. Der afregnes med den af foreningen fastsatte pris. Planlagte medlem sejladser skal respekteres under skyldig hensyntagen til foreningens økonomi.

Foreningen udformer et sæt regler/aftaler for brug af båden f.eks., oprydning, rengøring efter sejlads, pasning af motoren, rygning om bord og ædruelighed under sejlads m.m.

Aktiv-medlem sejlads:

Omkostninger til aktiv-medlem sejlads med båden afregnes med et beløb pr liter forbrugt dieselolie, beløbet bliver fastsat af foreningen, som listepris + et tillæg. Tillægget er pt. en oprunding til 15 kr. pr. liter diesel. Smøreolie, olie til komfur og lamper mv. betales af foreningen.
Aktiv-medlemmer har ret til privat, at invitere familie, venner og gæster med på egne medlems sejladser, det er foreningen uvedkommende.
Havnepenge, kost og andre sejlads udgifter betales af deltagerne i sejladsen og er foreningen uvedkommende.

Støtte Sejlads:

Vejledende pris pt. kr. 500,00 pr. time til skibet for støtte sejlads. Beløbet fastsættes på generalforsamlingen.

Havneafgifter, kost og andre sejlads udgifter betales af deltagerne i sejladsen og er foreningen uvedkommende.

Skippers ansvar

Der er altid den pågældende skipper der har det fulde ansvar.

Der sejles altid efter internationale søfartsregler og udvises godt sømandskab.

Opløsning af foreningen

Såfremt foreningen opløses, overtager Skibsbevaringsfonden forpligtelserne og retten til at bestemme, hvad der skal ske med Skibet. Evt. salg eller overdragelse til andre kan kun ske i samarbejde med Skibsbevaringsfonden.

Såfremt der på opløsnings tidspunktet måtte være et overskud på bankkonto eller effekter i foreningen, der ikke direkte hører til Skibet, fordeles dette/disse ligeligt mellem foreningens medlemmer på opløsnings tidspunktet.

Vedtægtsændringer er gældende med det samme, når de er vedtaget.

Således underskrevet af Skibets bestyrelse den 7. marts 2017